Customer Relationship Management: Social CRM: Web-Communities ausnutzen

Netzwerk-Communities: CRM-Anbieter entdecken soziale Netze als Datenquelle (Quelle: Oracle).

Netzwerk-Communities: CRM-Anbieter entdecken soziale Netze als Datenquelle (Quelle: Oracle).

Zurück zum Artikel: Customer Relationship Management: Social CRM: Web-Communities ausnutzen